ما هرگز متوقف نمی‌شویم

یک کامیون، هوشمند حرکت می کند